To listen to this beautiful music track, click on this video:

Although John Frank will be busy in November and thus will not attend the inauguration, we asked for his feedback in an interview.

What inspired you to compose this music track thereby using a female voice?
I think that after the age of the distressful Pisces era, during which the male principle found a way to suppress and humiliate female principle, time is now coming to give us all a unique opportunity and chance to restore this historical imbalance caused by its original equilibrium position. It is an essential prerequisite in order to enter the coming Aquarian Age and to accept its vibrations. We need to discover and allow for the potential of every human being to be awakened. It is what will bring us back to ourselves, to our inside, which is associated with the creative energies of the Universe and enables every human being to share and participate in some level Creation of our Universe. In other words, they are the vibrations that bring us real Freedom.
It depends on our free will to decide whether it is our intention to bring the feminine and masculine principle again, after centuries and millennia, into mutual equilibrium. If people succeed to do so, they will appear to enter the Age of Aquarius as a blessing and liberation. If the Mother Nature does it for us, we will learn of the power of the nature as it has been repeatedly recognized in ancient cultures and civilizations during their demise. The soprano voice in this track is a symbol of regression to balance the female element of our blessed earthly existence.

Can you somehow describe what you experienced during its composition?
I can try. A special phenomenon occurred in the perception of a time flow. In a subjective perception only a few moments passed, say seconds. In an objective comparison, several hours passed by. The advent of a flute at the beginning of the music track condition causes expansion in the thoracic region and a feeling of relaxation of breathing and the spine. The advent of the soprano provoked in me a sense of entry into the unlimited space and freedom. At the same time I realized the power and strength in music and it carries the potential to open and prepare people.

Would you like to say something about the Pyramid of Light?
All you need is being prepared for us in the Universe. It’s up to us how to use these gifts of the Spirit to be able to recognize, to accept and continue to proliferate. Pyramid of Light, in my opinion, opens the era for us with these gifts of opening ourselves towards the softness of the femine to restore the balance of the female and male principle on Mother Earth

Česká skupina která se zúčastní inaugurace Pyramidy světla na Filipínách má 16 účastníků V rámci celosvětové akce bude také usilovat o propojení energií, které dne 11.11. 2011 budou v místě silně působit.
Při poslední návštěvě se Alex Orbito setkal s Martou a byl velice potěšen, že se Marta stane také členkou české skupiny.Již léta se zabývá působením kosmických vibrací na Zemi a bude určitě pro celou českou skupiny a ostatní účastníky přínosem.

Jako dar pro Pyramidu Světla a pro Alexe Orbitu složil hudební skladatel a dirigent Jan Frank znělku. I když Jan Frank bude v listopadu zaneprázdněn a nemůže se Inaugurace Pyramidy na Filipínách zúčastnit, požádali jsme ho alespoň o rozhovor .

Co vás vedlo k tomu, že jste pro znělku Pyramidy světla použil ženský hlas?
Myslím si, že po strastiplném věku Ryb, během něhož si mužský princip našel cestu, jak potlačit a pokořit princip ženský, přichází doba, která nám všem dává jedinečnou příležitost a šanci – navrátit takto historicky vzniklou nerovnováhu do své původní rovnovážné polohy. Je to základní předpoklad, abychom mohli vstoupit do nadcházejícího Věku Vodnáře a přijmout jeho vibrace. Právě ony nám odkrývají potenciál každé lidské bytosti, který jsme všichni měli silně potlačený. Právě ony nás přivedou zpět k sobě, ke svému nitru, které je spojené s tvůrčí energií Univerza a uschopňuje každou lidskou bytost mít podíl a zúčastnit se v určité úrovni Tvorby našeho Univerza. Jinými slovy- jsou to ty vibrace, které nám přinášejí skutečnou Svobodu.
Záleží to na našem svobodném rozhodnutí, zda je naší vůlí přivést ženský a mužský princip opět po staletích a tisíciletích do vzájemné rovnováhy. Pokud se to podaří z vlastního přičinění, bude se lidem jevit vstup do věku Vodnáře jako požehnání a osvobození. Pokud to za nás udělá Matka příroda, poznáme moc a sílu přírody tak, jak ji již mnohokrát poznaly dávné kultury a civilizace při svém zániku.
Sopránový hlas v této skladbě je tedy symbolem znovunavrácení rovnováhy ženského prvku do našeho požehnaného pozemského bytí.

Můžete nějak popsat stavy, které jste během komponování sám zažíval?
Mohu se o to pokusit. Zvláštní jev nastal ve vnímání toku času. V subjektivním vnímání uplynulo několik málo okamžiků, řekněme sekund. V objektivním srovnání uplynulo několik hodin. Nástup Panovy flétny na začátku skladby vyvolává stav expanze v hrudní oblasti a pocit uvolnění dýchání a páteře. Nástup sopránu vyvolal u mne pocit vstupu do neomezeného prostoru a pocit svobody. Současně jsem si uvědomil, jakou moc a sílu v sobě nese hudba a jaký potenciál je schopna u připravených lidí otevřít.

Chtěl byste projektu Pyramida Světla něco vzkázat?
Vše, co potřebujeme, je pro nás v Univerzu připravené. Záleží jen na nás, jak s těmito dary Ducha budeme zacházet. Zda je budeme umět rozpoznat, zda je budeme schopni přijmout a zda a jak je budeme dále rozmnožovat. Pyramida Světla podle mého názoru otevírá epochu k tomu, abychom se s těmito dary mohli naučit správně zacházet.

No Comments :

No comments yet.